Wat is het fonds?

Alles over de reclamebelasting

Eigen geld voor eigen plannen
Binnenkort verstuurt de gemeente de eerste aanslag voor reclamebelasting. In de meeste gevallen is betalen nooit leuk, maar dit geld vloeit wél terug naar het Ondernemersfonds.

Samen optrekken
Het geld in het Ondernemersfonds is van maar ook voor de ondernemers. Het Ondernemersfonds is bedoeld voor het financieren van ideeën en plannen voor de ontwikkeling van Druten Centrum. Om daarvan gebruik te maken, is een projectaanvraag nodig.
Een projectaanvraag kan betrekking hebben op Druten Centrum als geheel, maar ook het karakter dragen van een structurele meerjarige investering. Dus iedereen profiteert mee. Juist die combinatie maakt het Ondernemersfonds zo sterk. Belangrijk is dat door intensieve samenwerking de economische kracht van Druten Centrum wordt versterkt.

  

Stichting Ondernemersfonds Druten Centrum SODC

Waarom een fonds?
Met dit eigen fonds is geld beschikbaar dat planmatig en samenhangend in het eigen Centrum geïnvesteerd kan worden. 
Er zijn geen ‘free riders’, iedereen betaalt mee. Dat vraagt om permanente aandacht, durf en samenhang.

Hoe wordt het fonds gevuld?
Via de reclamebelasting. De opbrengsten van de reclamebelasting vloeien naar de kas van de Stichting Ondernemersfonds Druten Centrum. Hiermee kunnen kosten van de ingediende projecten worden gefinancierd.

Wie betalen er mee?
De aanslag gaat naar ondernemers die binnen het afgebakende centrumgebied, zoals is opgenomen in de door de gemeenteraad vastgesteld verordening, gehuisvest zijn. Alle ondernemers daarbinnen die vanaf de openbare weg met een reclame-uiting zichtbaar zijn, gaan meebetalen.

Hoe hoog is het bedrag?
De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de WOZ-waarde van het pand met de reclame-uiting zoals die geregistreerd staan bij het Kadaster. Iedere belastingplichtige betaalt een vast bedrag van € 150,-. Bedraagt de WOZ-waarde van uw pand meer dan € 76.000,- dan wordt voor iedere € 1.000,- meer aan waarde € 1,80 extra geheven. De maximale bijdrage is € 475,-

Hoe maak ik bezwaar tegen de heffing?
Op de aanslag reclamebelasting staat vermeld hoe je bezwaar kunt indienen.

Hoe wordt het geld besteed?
Het geld wordt gebruikt om projectaanvragen uit te voeren. Projectaanvragen dienen bij het bestuur van de stichting te worden ingediend.

Met het Ondernemersfonds word onder andere toegewerkt naar:
• een sterker economisch centrum met een passende uitstraling en ambiance
• een goede marketing- en promotiestrategie van het centrum
• beter contact en communicatie tussen ondernemers en gemeente
• een schoon en veilig centrum
• bevordering van de samenwerking tussen de ondernemers in Druten Centrum
• het Ondernemersfonds betaalt niet mee aan zaken die ‘van de gemeente’ zijn, zoals het beheer van de openbare ruimte of veiligheid.

Hoe wordt het geld verdeeld?
Het geld wordt besteed aan promotie, activiteiten en projecten welke door de ondernemers uit het gebied ingediend kunnen worden.

Hoe dien je plannen in?
Voor Druten Centrum is op aanvraag geld uit het Ondernemersfonds beschikbaar. Ideeën en suggesties kunnen via de standaard procedure bij de Stichting Ondernemersfonds Druten Centrum worden ingediend. nadere informatie ten aanzien van de procedure, de criteria en het aanvraagformulier is op de website (www.sodc.nl) te vinden onder "Projectaanvragen".

Wie beheert het geld?
Dat doet de Stichting Ondernemersfonds Druten Centrum. Deze zorgt en zorgt ervoor dat het geld volgens plan wordt besteed.

Wie zitten er in het stichtingsbestuur?
Het Bestuur van de Stichting bestaat uit de voorzitter en 5 bestuursleden welke voeling en overleg hebben met de ondernemers uit Druten Centrum. Ze zorgen er ook voor dat de budgetten gebruikt worden om plannen te realiseren. Het bestuur werkt in opdracht van de ondernemers. De voorzitter is onafhankelijk en heeft geen stemrecht, de beslissingen worden genomen door de bestuursleden.

Hoe wordt verantwoording afgelegd over de besteding van het geld?
De gemeente verstrekt de reclamegelden als subsidie aan de Stichting Ondernemersfonds Druten. De gemeente vraagt jaarlijks een financiële verantwoording over de besteding van de middelen en toetst de mate van realisatie van de in de stichtingsstatuten opgenomen doelstellingen. Het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Druten is jaarlijks gehouden tot het informeren van de centrum ondernemers over de actuele stand van zaken.

Wie int de belasting?
De gemeente int de reclamebelasting. De gemeente mag dit doen op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde Verordening reclamebelasting Druten Centrum 2016. De gemeente laat het geld innen via Munitax. De aanslag wordt één keer per jaar geïnd. De opbrengsten van de reclamebelasting wordt onder aftrek van de inningskosten overgemaakt aan het Ondernemersfonds.

Hoeveel geld zit er in het fonds?
Als iedereen heeft betaald, beschikt het fonds naar schatting over € 30.000,- inkomsten in 2017. Dit bedrag varieert jaarlijks en kan dus niet als vaststaand worden gezien. De jaarlijkse inkomsten zijn immers afhankelijk van de leegstand en het aantal ondernemers dat een aanslag ontvangt op grond van de criteria van de reclamebelasting.

Waar kan ik terecht met mijn vragen?
Vul het contactformulier in op onze website of stuur een email naar: info@sodc.nl