Procedure

Procedure toekenning subsidie Ondernemersfonds Druten Centrum

Aanvraag
Een subsidie in het kader van het Ondernemersfonds Druten Centrum kan alleen aangevraagd worden via het officiële aanvraagformulier op deze website van de Stichting Ondernemersfonds Druten Centrum (www.sodc.nl). Dit kan bij "Projectaanvragen".

Afwijkende formulieren worden niet in behandeling genomen. Dit formulier dient volledig te worden ingevuld. Subsidies worden twee keer per jaar toegekend.

De sluitingstermijn voor beide beoordelingsrondes zijn 1 februari en 1 juli, waarbij de datum van ontvangst leidend is. Te laat ingediende aanvragen worden niet meegenomen in de beoordelingsprocedure en dienen, indien van toepassing, voor de volgende beoordelingsronde opnieuw te worden ingediend. Afgewezen aanvragen kunnen voor de volgende beoordelingsronde opnieuw worden ingediend.

  

Stichting Ondernemersfonds Druten Centrum SODC

Voorwaarde
De aanvraag dient aan de volgende punten te voldoen:

• De aanvrager dient een financiële bijdrage aan het ondernemersfonds te leveren.
  Indien sprake is van een groep dient de groep minimaal één lid te bevatten die een dergelijke financiële bijdrage levert.
  Deze kan de aanvraag namens de groep verricht.

• De activiteit of evenement waarvoor subsidie wordt aangevraagd dient betrekking te hebben op het centrum van Druten.

• Het gevraagde subsidie bedrag mag per beoordelingsronde niet hoger zijn dan 5.000,- euro inclusief BTW.

Beoordeling aanvragen
Aanvragen die voldoen aan de criteria worden door de bestuursleden van de Stichting Ondernemersfonds Druten Centrum op basis van de volgende aspecten en de daaraan gekoppelde gewichtsfactoren beoordeeld:

1. Originaliteit (gewichtsfactor : 1)
2. Regionale uitstraling (gewichtsfactor : 2)
3. Economisch effect op centrum van Druten (gewichtsfactor : 3)

De beoordeling per aspect is: onvoldoende (0); voldoende (1); goed (2) en zeer goed (3).
De totale score is de som van de gewichtsfactoren vermenigvuldigd met de beoordeling. Bestuursleden beoordelen op deze wijze individueel alle aanvragen waarna tijdens een bestuursvergadering de aanvragen en scores worden besproken en de totale scores per aanvraag worden opgeteld en gedeeld door het aantal beoordelaars (eind score). Bestuursleden die betrokken zijn bij een specifieke aanvraag worden bij de beoordeling van deze aanvraag uitgesloten.

Aanvragen worden gerankt op basis van hun eind score. Bij onvoldoende kwaliteit van de aanvragen heeft het bestuur het recht om de beschikbare subsidie niet volledig toe te kennen. Bij een gelijke eind score beslist het bestuur over de volgorde van de betreffende aanvragen. De toekenning gebeurt op basis van de ranking en het beschikbare budget. Hierbij is het mogelijk dat voor een aanvraag slechts een deel van de gevraagde subsidie wordt toegekend. De beoordeling gebeurt binnen één maand na sluiting van de indieningsdatum. Een beroep tegen de beoordeling is niet mogelijk.

Communicatie
Aanvragers worden individueel via de secretaris op de hoogte gesteld van de beoordeling van hun aanvraag. De eind scores van alle aanvragen en de toegekende subsidies worden twee maanden na de toekenning openbaar gemaakt via de website van de stichting.

Uitkering subsidie
De uitkering van de subsidie geschiedt via de penningmeester na overhandiging van de betreffende facturen. Evaluatie procedure In de tweede helft van 2017 wordt deze procedure geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

8 November 2016

 

SODC Presentation Procedure