De stichting

De Stichting Ondernemersfonds Druten Centrum

De Stichting Ondernemersfonds Druten Centrum (SODC) is officieel opgericht op 15 november 2016. De SODC is een initiatief van de gemeente Druten met als voornaamste doel het revitaliseren van het centrum van Druten door middel van het financieren van activiteiten via het Ondernemersfonds.

Het verkrijgen van een financiële bijdrage uit het Ondernemersfonds geschiedt door middel van het indienen van een project door ondernemers in Druten centrum bij de Stichting. De financiële middelen van de SODC, het Ondernemersfonds, zijn met name afkomstig uit de Reclamebelasting die door de gemeente Druten wordt geheven.

 

  

Stichting Ondernemersfonds Druten Centrum SODC

Doelstellingen
De doelstellingen van de Stichting zijn:
• Het investeren in de economische ontwikkeling van Druten Centrum en het bevorderen van het ondernemersklimaat
• Fungeren als contractpartner voor de gemeente Druten
• Stimuleren van collectieve ondernemersactiviteiten
• Verrichten van handelingen die bovenstaande doelstellingen bevorderen.

De Stichting tracht deze doelstellingen te verwezenlijken door:
• Besteding van de middelen welke uit de reclamebelasting voortkomen.
• Stimuleren van initiatieven, activiteiten en samenwerkingsverbanden van ondernemers,
  dan wel groepen van ondernemers in Druten centrum.

Activiteiten dienen ten minst aan één van de volgende criteria te voldoen:
• Aktiegericht en/of bijdragen tot een duurzame ontwikkeling van het centrum
• Promotioneel karakter met een positieve invloed op de sociaal economische ontwikkeling van Centrum Druten
• Bijdrage leveren aan de leefbaarheid, veiligheid van ondernemingen binnen het centrumgebied
• Werkgelegenheidsbevorderend karakter
• Innovatief karakter
• Bijdragen aan deskundigheidsbevordering
• Passend binnen de algemene doelstellingen van de Stichting SODC.

Het bestuur
Het bestuur beheert de middelen in het ondernemersfonds die zijn verkregen vanuit de reclamebelasting en verdeelt deze middelen over de ingediende projecten (aanvragen) volgens de vastgelegde procedure.

Het bestuur bestaat uit 5 stemhebbende leden, die bij voorkeur afkomstig zijn uit de geledingen detailhandel, dienstverlening, horeca, pandeigenaren/beleggers, de Ondernemers Vereniging Druten (OVD) en een onafhankelijke voorzitter zonder stemrecht. Op deze wijze tracht de Stichting zoveel mogelijk rekening te houden met de belangen van alle betrokkenen.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid voor één herbenoeming.
De zittingsperiode voor individuele bestuursleden bedraagt maximaal 6 jaar
.

Samenstelling bestuur
De samenstelling van het bestuur is als volgt:
• Vacant   |   Voorzitter
• Léon de Jonge   |  Secretaris
• Benno van Altena   |   Penningmeester
• Gérard van Woerkom   |   Bestuurslid
• Vacant   |   Bestuurslid
• Lilian Arends   |   Bestuurslid

SODC gegevens
Bestuuradres: t.a.v. Léon de Jonge   |  Bruglaan 23, 6651 CB  Druten   |  email: info@sodc.nl
Factuuradres: t.a.v. Benno van Altena   |   Hogestraat 63, 6651 BH  Druten   |  email: bennovanaltena@icloud.com
Bankrekening : NL09RABO0314464581
BTW nummer: NL8569.155.06B01
KvK nummer: 67290744

 

SODC Huishoudelijk Reglement 

SODC Bestuurs Reglement

SODC Jaarverslag 2019

SODC Jaarverslag 2020

SODC Jaarverslag 2021

SODC jaarrekening 2016-2017-2018-2019

SODC jaarrekening 2020

SODC jaarrekening 2021